หน้าหลักงานแนะแนว
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
ยินดีต้อนรับ(กรุณาติชมด้วยครับ) 

 


บริการแนะแนว


กิจกรรมแนะแนว


เกี่ยวกับเรา


          ข้อมูลบุคลากรครูแนะแนว
      โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

                                                
                                                  
นายวิจิตร   ภูโอบ
                                             หัวหน้างานแนะแนว
                                                          สอนกิจกรรมแนะแนว ม.6

                                           
                                                        วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี (คบ.)  สาขาการแนะแนว วิชาโท -
                                                ปริญญาโท (ศศ.ม.) สาขาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว วิชาโท -
                                                        บรรจุเข้ารับราชการวันที่ 3 มิถุนายน 2528 
                                                       ตำแหน่งปัจจุบัน ครู ชำนาญการพิเศษ ขั้น 44,880
                                            หมายเลขโทรศัพท์ 0895697387 E-mail
sk_guaidance_man06@hotmail.com
                                                      ระยะเวลาปฏิบัติงานแนะแนวโรงเรียน 30 ปี                               

                                        ประวัติการเป็นวิทยากร

                                        1. วิทยากรด้านการแนะแนว ด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เขตพื้นที่
                                             การศึกษากาฬสินธุ์เขต 1
                                         2. วิทยากรฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้พื้นฐาน ฯลฯ

                                                 
                                                นายพีรวิศ โพธิทองดี 
                                      
รองหัวหน้างานแนะแนว 
                                                สอนกิจกรรมแนะแนว ม.5

                                                การศึกษา ศษ.บ. (บริหารหารศึกษา) กศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา)
                                                           บรรจุเข้ารับราชการวันที่ 20 พฤษภาคม 2529 
                                                      ตำแหน่งปัจจุบัน ครู ชำนาญการพิเศษ ขั้น 44,560
                                                       หมายเลขโทรศัพท์ 0872172826        
                                                       E-mail 
                                                       ระยะเวลาปฏิบัติงานแนะแนวโรงเรียน 29 ปี 

                                                 
                                               นางชวนพิศ โนนสินชัย
                                ครูแนะแนว ชั้น ม.1 
                                                  การศึกษา
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) คม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
                                                      บรรจุเข้ารับราชการวันที่ 27 สิงหาคม 2536 
                                                      ตำแหน่งปัจจุบัน ครู ชำนาญการ ขั้น 37,900
                                                      หมายเลขโทรศัพท์ 0898405541 
                                                      E-mail 
                                                      ระยะเวลาปฏิบัติงานแนะแนวโรงเรียน 22 ปี

                                                 
                                                     นางศศิธร เจนวิริยะกุล
                                ครูแนะแนว  ชั้น ม.4
 
                                                 การศึกษา วท.บ. (การพยาบาล) ศษ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา)
                                                      บรรจุเข้ารับราชการวันที่ 29 กรกฎาคม 2530 
                                                      ตำแหน่งปัจจุบัน ครู ชำนาญการ ขั้น 53,080
                                                      หมายเลขโทรศัพท์ 0819656658
                                                      E-mail 
                                                      ระยะเวลาปฏิบัติงานแนะแนวโรงเรียน 28 ปี

                                                 
                                                 นางสาวศุภนิตย์ พุทธิวงศ์
                                ครูแนะแนว  ชั้น ม.3

                                                การศึกษา
ศษ.บ. (การแนะแนวและ การให้คำปรึกษา)
                                                     บรรจุเข้ารับราชการวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2536 
                                                     ตำแหน่งปัจจุบัน ครู ชำนาญการ ขั้น 35,800
                                                     หมายเลขโทรศัพท์ 0878585295 
                                                     E-mail 
                                                     ระยะเวลาปฏิบัติงานแนะแนวโรงเรียน 22 ปี
                 
                                                 
                                        นายศรีสิริ กมลกาญจน์วิไล 
                                ครูแนะแนว  ชั้น ม.2
                               
การศึกษา ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา ) 
                                                     บรรจุเข้ารับราชการวันที่ 16 พฤษภาคม 2527 
                                                     ตำแหน่งปัจจุบัน ครู ชำนาญการ ขั้น 39,370
                                                     หมายเลขโทรศัพท์ 0935506594
                                                     E-mail 
                                                     ระยะเวลาปฏิบัติงานแนะแนวโรงเรียน 30 ปี

                                                 
                                                  นางดาว   เปียนาค
                                ครูแนะแนว  ชั้น ม.4
 
                            
การศึกษา ศษ.บ. (การวัดผลการศึกษา)
                                                      บรรจุเข้ารับราชการวันที่ 10 พฤศจิกายน 2535 
                                                      ตำแหน่งปัจจุบัน ครู ชำนาญการ ขั้น 41,580
                                                      หมายเลขโทรศัพท์ 0878653501
                                                      E-mail 
                                                      ระยะเวลาปฏิบัติงานแนะแนวโรงเรียน 23 ปี

รูปภาพ


 

ติดต่อหัวหน้างาน


กำลังดำเนินการ